Aneta Sobocińska - ZnanyLekarz.pl

Gabinet Logopedyczny

- konsultacja
- diagnoza
- terapia

Terapia

Diagnoza logopedyczna

Terapia właściwa

Kiedy udać się do logopedy?


W swojej pracy dostosowuje metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Spotkania w gabinecie podzielone są na dwa etapy: diagnoza logopedyczna oraz terapia właściwa.

W wieku 8-12 miesięcy dziecko zaczyna w znaczący sposób przyswajać język. Zaobserwować można, że zaczyna reagować na komunikaty dochodzące z otoczenia. Na przykład słysząc słowo tata, odwraca się w stronę ojca, a zapytane Gdzie pies? Pokazuje na zwierzę. Przez kolejne lata dziecko poprzez możliwości przemieszczania się zaczyna poznawać świat i rozbudowuje swój słownik zarówno bierny (rozumienie) jak i czynny (nadawanie).

Dziecko uczy się języka samodzielnie, ale potrzebuje do tego ludzi, którzy się z nim komunikują i stanowią jego OTOCZENIE JĘZYKOWE. Bez tego nauczenie się języka jest niemożliwe. Dziecko jest codziennie stymulowane mową: słyszy rozmowy, przypatruje się komunikacji między różnymi osobami i samo bierze udział w sytuacjach wymagających użycia języka. W ten sposób dziecko uczy się i przyswaja język. Przyswojenie języka tylko z pozoru nie wymaga od dziecka wysiłku. W rzeczywistości już od urodzenia dziecko wykonuje ogromną pracę umysłową. Polega ona najpierw na wychwytywaniu w otoczeniu regularności – powtarzających się wzorców – a potem na porównywaniu i łączeniu ich ze sobą. Słowa i zdania, które wypowiadamy, to przecież utrwalone zestawy głosek – dźwięków mowy.

Diagnoza logopedyczna:
- podstawowa diagnoza logopedyczna obejmuje: badanie sprawności narządów artykulacyjnych, badanie słuchu fonematycznego, tor oddechowy, lateralizację oraz wywiad z rodzicami

- rozszerzona diagnoza logopedyczna może obejmować:
• Test Rozwoju Językowego (standaryzowane i znormalizowane narzędzie diagnostyczne umożliwiające pomiar kompetencji językowej dzieci w wieku 4;0-8;11 lat; składa się z sześciu podtestów pozwalających na ocenę kompetencji dziecka w zakresie czynnego i biernego zasobu słownictwa, rozumienia i używania konstrukcji gramatycznych oraz rozumienia słyszanego tekstu)
• SON-R 2,5-7 (pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych; pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji; umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii; SON-R – jest testem niewerbalnym – nie wymaga bowiem ani używania, ani rozumienia mowy; mierzone funkcje to: umiejętności kategoryzacji, grafopercepcja, koncentracja i pamięć bezpośrednia, analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym oraz atematycznym; test jest kierowany do dzieci, u których rozwój mowy jest zaburzony, a także do dzieci wykazujących problemy w nauce czytania

Terapia właściwa:
- działania zmierzające do poprawy funkcjonowania dziecka, które obejmują zależnie od potrzeb:
• Nauka prawidłowego toru oddechowego
• Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego
• Ćwiczenia artykulacji poszczególnych głosek
• Utrwalanie prawidłowej wymowy
• Ćwiczenia lewopółkulowe
• Nauka czytania
• Terapia zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, autyzm, zespół Aspergera, oligofazja)

Kiedy udać się do logopedy?
- dziecko nie nawiązuje lub rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy z drugą osobą
- dziecko niepoprawnie reaguje na kierowane do niego komunikaty lub w ogóle na nie nie reaguje
- mało gaworzy
- gdy u dziecka zauważamy symptomy opóźnionego rozwoju mowy
- nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego (wargi, język, podniebienie)
- opóźniony rozwój psycho - ruchowy
- wady artykulacyjne
- dysleksja


Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:
• 0 -1 roku -początkowo komunikuje się za pomocą krzyku, następnie głuży, gaworzy, a około 1 roku życia wymawia swoje pierwsze wyrazy: mama, tata, dada, lala; jest to tzw. okres melodii;
• 1 - 2 lat –posługuje się już wszystkimi samogłoskami (bez samogłosek nosowych: ą, ę) a także wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ć czasem równie ź, dź). Pozostałe zwykle zastępuje innymi. Zaczyna wypowiadać coraz więcej wyrazów: np.: kaczka - kaka, pomidor – midol, daj-da – upraszczanie budowy słów przez wypowiadania tylko pierwszej lub ostatniej sylaby wyrazu jest charakterystyczną cechą wymowy dziecka w tym wieku; jest to tzw. okres wyrazu;
• 3 lat –zaczyna porozumiewać się prostymi zdaniami, wymawia zwykle wszystkie samogłoski oraz spółgłoski takie jak: (p,b, m, f, w, t, d, n, l, ł, j, k, g, h, ś, ź, ć, dź oraz s, z, c, dz, które wcześniej były zastępowane przez ś, ź, ć, dź); mowa dziecka staje się zrozumiała nie tylko dla najbliższego otoczenia; okres ten nazywany jest okresem zdania;
• 4 lat - wymawia głoski s, z, c, dz;
• 5 - 6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r;
• 7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Należy wziąć pod uwagę, że każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny i niewielkie odstępstwa nie są powodem do zmartwień. Należy jednak obserwować rozwój dziecka i w przypadku wątpliwości udać się do logopedy .

O mnie

mgr Aneta Barczyk

mgr Aneta Barczyk
- absolwentka studiów wyższych: na kierunku logopedia ze specjalnością neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (stacjonarne studia magisterskie) oraz na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna (stacjonarne studia licencjackie); terapeuta k-taping,
- jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
- uczestniczę w licznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- odbyłam praktyki w ośrodkach specjalnych oraz szpitalach (oddziały neurologiczne i udarowe),
- pracowałam jako logopeda w niepublicznych przedszkolach, szkole.

Kontakt

Gabinet Logopedyczny
ul. Mackiewicza 17 A
Kraków 31-214
tel. 786 816 619
email: gabinet.logan@gmail.com

Lokalizacja:


Formularz kontaktowy: